دسته‌بندی نشده

از مجموعه شعر نقاش خیال

دور آنجا كه بانگ مرغ سحر
همره ناله‏ ها و غوغا شد

دور آنجا كه غنچه گل سرخ
از نسيم سحرگهان وا شد

دور آنجا كه خرمن مهتاب
داخل بستر سهيلا شد

دور آنجا كه چشم عاشق مست
همره خنده شد فريبا شد
همه از دور بود اين اسرار
در كنار طبيعت بيدار

دورتر در كرانه دريا
موج ها روى موج غلتيده

بلبلك شب نخفته تا به سحر
بسكه از درد هجر ناليده

دست هاى لطيف باد بهار
زلف سنبل به هم بتابيده

عاشق بى قرار نيك نهاد
سر به بالين عشق خوابيده

همه خفتند مست و هم هشيار
در كنار طبيعت بيدار

كاروانى ز راه دور و دراز
زير مهتاب سيمگون آيد

ناله جاودانه فرهاد
از دلِ كوه بيستون آيد

شِبه شيرين به صد كرشمه و ناز
سوى عاشق ببين كه چون آيد

نزد معشوق نازپرور خود
عاشق بينوا زبون آيد

گوش كن، گوش نغمه دلدار
در كنار طبيعت بيدار

چشم نرگس گشوده شد يكبار
دشت و گلزار را تماشا كرد

غنچه خنديد و باز شد با ناز
بهر ما راز خلقت افشا كرد

از ازل چشم مست و مخمورش
دفتر عشق و مستى انشاكرد

مدتى ريخت خون ما، روزى
چون به رويش زديم حاشا كرد

همه بودند محو آن ديدار
در كنار طبيعت بيدار

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

355+

از مجموعه شعر نقاش خیال

 

خـاطـر آشفتـه مــن از غمـت آشفتـه تـر شـد
گلشـن پژمـرده عمـرم دگـر پژمــرده تـر شـد
اين دل وا خورده من هر زمان واخورده تر شـد

 

عمر من بگذشت و من ماندم به دشت بى كرانها
اندريـــن دنيـــا نـدارم جـــز نشـان بـى نشانهـا

 

غيـر رويـائـى نباشــد حاصــل عمـــر تبـاهـم
جز سرابى نيست اندر چشم من دور است راهـم
كاشكــى غمهـا فراموشـم كنـد ديـدار مــا هـم

 

مــن فنـاى راه عشقــم بايـد از حســرت بميــرم
همچو شمع صبحگاهـى شايـد از غيرت بميــرم

 

آستـان او اگـر شـد قبلـه حاجـت چــه باكــم
مـن شهيـد راه يـــارم از حسـاب عمــر پاكــم
عاقبت روزى شوى آگه كه در آغوش خاكــم

 

بيش از اين از هجر خود اى جان دل منما پريشم
هان مكن از خويش دورم غـم مده زانـدازه بيشم

 

عاقبت اين ناله هـا روزى اثــر خواهد نمــودن
بــر بساط آسمان هـا هـم شـرر خواهد نمــودن
رخنه آخر در دل تو فتنه گــر خواهد نمــودن

 

شام غم هايم زمهـر روى تـو چــون روز گــردد
مهربانـى تـو شايـــد بــر غـمم پيــروز گــردد

 

بشكنــم بـازوى غــم را بــا تحمـل روزگـارى
بـــركَنـم بيـخ غــم و انــدوه بـا امـيـــدوارى
گـر ببينـم چشم مستى گـر ببوسـم روى يــارى

 

پس روان كن نغمه دلدادگى در گوش زهـره
شـورها افكن ز شادى در دل خاموش زهـره

 

زنده یاد فاطمه مهدی زاده زهره

411+