دوبیتی

از مجموعه شعر نقاش خیال

غمم غم مونسم غم حاصلم غم

شب و روزم غم و آه دلم غم

مگر اندوده اند از غم گِل من

كه تا آخر غم و از اولم غم

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

 

430+

از مجموعه شعر نقاش خیال

ز حال عاشق خود دورى اى گل
چرا اینسان به خود مغرورى اى گل

دواى دردم اى دلبر تو دانى
مرا دارى بدین رنجورى اى گل

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

412+

از مجموعه شعر نقاش خیال  

نگاهت خوش، جمالت دلپسند است
لبت شیرین و لبخندت چو قند است

قدم بر چشم من بگذار و بنشین

دل زهره به زلفت پاى بند است

  زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

408+