غزل ناتمام

چاپ نشده

کام دلها جز سرابی بیش نیست
یک دو روز عمر خوابی بیش نیست

این همه ناز و هیاهوی شباب
غیر شور و التهابی بیش نیست

در فضای بی سر انجام جهان
برق هستی جز شهابی بیش نیست

زلف دلداری که جان قربان اوست
غیر رمز و پیچ و تابی بیش نیست

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

424+

از مجموعه شعر نقاش خیال

سحر كه پيكر عاشق ز بيقرارى سوخت
چو ديد شمع، زاندوه و سوگوارى سوخت

 

نبود طاقت و صبرم به شام تار فراق
به صبح وصل وجودم ز شرمسارى سوخت

 

چو نا اميد ز آمال و آرزو گشتم
دلم ز حسرت و جانم ز اشكبارى سوخت

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

367+

از مجموعه شعر نقاش خیال

شعله عشق تو هم سوختنى ‏ست
نكته‏ ها از لبت آموختنى‏ ست

 

گنج قارون سخنى كهنه شده
ثروت حسن تو اندوختنى‏ ست

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

375+

از مجموعه شعر نقاش خیال

دلبر ناديده ‏ام باشد فروغ ديده‏ ام
بس تمنّا دارم از آن دلبر ناديده ام

بسكه خون دل ز راه چشم بيرون داده ‏ام
شرمم آيد نزدش از چشم به خون پاليده ‏ام

مرغ شب شد خسته از شب زنده دارى‏ هاى من
بسكه از دورى او شب تا سحر ناليده ‏ام

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

386+

از مجموعه شعر نقاش خیال

بيا باز هم شمع اين انجمن شو
بيا مرغ خوش منظر اين چمن شو

 

تو تا رفته ‏اى خانه از مهر خاليست
بيا باز هم مهر تابان من شو

 

بهار است در پيش وبهمن گذشته
بيا رشك سرو و گل و نسترن شو

 

دگر جان ز دوريت سامان ندارد
چو جانى تو بازآ و سامان تن شو

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

359+

از مجموعه شعر نقاش خیال

 

اى دوست به تنهائى تو خو نكنيم
جز ياد از آن ديده جادو نكنيم

 

رفتى و بماندست مكان تو بجاى
جز جانب تو جاى دگر رو نكنيم

 

بس فتنه ميان گيسوانت خفته‏ ست
دل بسته به زلف تو از اينرو نكنيم

 

همرنگ شراب است لب ميگونت
جز ميل بدان لعل سخنگو نكنيم

 

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

351+

از مجموعه شعر نقاش خیال

نسیم صبح امیدم نوید باد جنّت داد

سحرگه مِى فروشم آمد و جامى به منّت داد

چو شیدا گشتم از آن جام و شستم زنگ غمها را

غزلخوان دلبرم آمد سروشم از محبت داد

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

سروش محبت

407+