خرابی،جهان،گذران،ساخت،فقر،پریشانی،آه،فغان،ساخت

از مجموعه شعر نقاش خیال

باید به خرابى جهان گذران ساخت
با فقر و پریشانى و با آه و فغان ساخت

 

حاصل نبُود گفتن بدبختى خود را
بایست به رنج خود و عیش دگران ساخت

 

نز دور زمان نالم و نز گردش ایام 
باید به همه نیك و بد دور زمان ساخت

 

از غصه و غم چون نبُود راه فرارى
بایست به عیش و طرب ورطل گران ساخت

 

ما هیچ شكایت زغم دهر نداریم 
باید به قضا و قَدَر و ظلم جهان ساخت

 

گر بى هنرى سخره كند علم و هنر را
بایست به نابخردى بى هنران ساخت

 

اى زهره توان ساخت به بى مهرى ایّام
لیكن به خدا با غم هجرش نتوان ساخت

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1434+