خنده،دایم،لب،درد،است،غم،جانانه،نداری،شمع،گدازی،غیرت،چشم،فداکاری،پروانه،افسانه،سرا،افسون،گوش،دام،حوادث،فتادی،دانه،حلقه،رندان،مسلک،رندانه

از مجموعه شعر نقاش خیال

اى آنكه بجز خانه دل خانه ندارى
جائى بجز از گوشه میخانه ندارى


می خوردن تو از غم بى همدمى توست
همراز بجز خنده مستانه ندارى

 

از خلق گریزى و به پیمانه گرائى
یارى بجز از ساغر و پیمانه ندارى

 

این خنده كه دائم به لب توست ز درد است
دردى تو به غیر از غم جانانه ندارى

 

چون شمع گدازى و ز غیرت نزنى دم
چشمى به فداكارى پروانه ندارى

 

افسانه سرا بودى و از گردش ایّام
افسون شدى و گوش به افسانه ندارى

 

در دام حوادث زچه اینگونه فتادى
كامروز دگر راه به یك دانه ندارى

 

از من بِشِنو پا بكش از حلقه رندان
گر چه بجز از مسلك رندانه ندارى

 

زین پس تو مهار دل دیوانه به دست آر
خوش باش دگر همدم دیوانه ندارى

 

از لطف گذر كن تو به ویرانه زهره
گنجى و بجز جاى به ویرانه ندارى

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1473+