خنده،لبها،شاد،شبها،اميد،لحظه،نويد،قصه،كلام،سفتی

از مجموعه شعر نقاش خیال

اى مادر خوب و مهربانم
اى لطف فزاى جاودانم

 

اى نام تو قوّت دل من
اى نور تو شمع محفل من

 

روشن ز تو كلبه و روانم
هم زنده براى توست جانم

 

من پاكى و عفت از تو دارم
من رمز محبت از تو دارم

 

تو راهنماى اوّلينم
تو رهبر مُلك عقل و دينم

 

اى از تو هزار مهر در دل
جز تو همه مهرهاست باطل

 

تو خنده زدى مرا به لبها
تو شاد نموديم به شبها

 

هر روز به من اميد دادى
هر لحظه به من نويد دادى

 

گه قصه سر به مُهر گفتى
گه دُر ز كلام خويش سفتى

 

من آينه دار طلعت تو
من مونس رنج و محنت تو

 

هستم همه جا به ياد رويت
پرواز همى كنم به سويت

 

اى مادر نيك منظر من
خورشيد منى و اختر من

 

ديدار تو درد من زدايد
گفتار تو قلب من گشايد

 

دامان تو پاكتر ز گوهر
جانم به فداى توست مادر

 

تو پاكترى از آنچه دانم
از پاكى تو بُود نشانم

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1322+