درآرزوى،ديدن،روى،چو،مهت،سهل،بُتا،خاك،رهت،شبنم،بشست،چهره،گل،سحر،شانه،نسيم،صبح،موى،سيهت

از مجموعه شعر نقاش خیال

___________________________________________________

در آرزوى ديدن روى چو مهت
سهل است بُتا اگر شوم خاك رهت
شبنم چو بشست چهره گل به سحر
زد شانه نسيم صبح موى سيهت

__________________________________________________

عمرى شد و اندر طلبت ملتمسم
در كوى وصال تو به مقصد نرسم
كاش از پى عمر من بُود عمر دگر
شايد كه بدان عمر به وصلت برسم

 

___________________________________________________

روى تو چو خورشيد و كلامت همه قند
بر عاشق خويش آه و زارى مپسند
از لعل عقيق تو دل ما خونين
بر زلف بنفشه ات دل ما پابند

___________________________________________________

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1294+