دلم،با،ناز،چشمت،خو،گرفته،مشامم،بوى آن گیسو،گرفته،سحرگاهان،من،از،بلبل،شنیدم،گل،از،روى،تو،رنگ،و،بو گرفته

از مجموعه شعر نقاش خیال

 

دلم با ناز چشمت خو گرفته


مشامم بوى آن گیسو گرفته

 

سحرگاهان من از بلبل شنیدم


گل از روى تو رنگ و بو گرفته

 

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)