دلم،با،ناز،چشمت،خو،گرفته،مشامم،بوى آن گیسو،گرفته،سحرگاهان،من،از،بلبل،شنیدم،گل،از،روى،تو،رنگ،و،بو گرفته

از مجموعه شعر نقاش خیال

دلم با ناز چشمت خو گرفته

مشامم بوى آن گیسو گرفته

سحرگاهان من از بلبل شنیدم

گل از روى تو رنگ و بو گرفته

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1542+