دود،دل

 از مجموعه شعر نقاش خیال

دل زهجر تو نیاسود بیا
بى وفائى ندهد سود بیا

 

هر چه كردیم غلط بود مرو
آنچه گفتیم خطا بود بیا

 

زود رفتى ز بَـرَم دیر مپاى
مُردم از هجر رخت زود بیا

 

دوریت اى زهمه خوبترم
شادیم بُرد و غم افزود بیا

 

با همه لطف و صفا اى گل ناز
نشده دل ز تو خشنـود بیا

 

برق عشقت زده بر خرمن دل
به فلك رفته زدل دود بـیا

 

زان زمانیكه جفا كار شدى
جان زدست تو بفرسود بیا

 

زهره ات با همه ناكامی ها
به هوس دیده نیالود بیا

 زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

دود دل

1323+