دور،آنجا،بانگ،مرغ،سحر،ناله‏،غوغا،غنچه،گل،سرخ،نسيم،سحرگهان،خرمن،مهتاب،داخل،بسترسهيلاچشم،عاشق،مست،فريبا،اسراركنار،طبيعت،بيدار

از مجموعه شعر نقاش خیال

دور آنجا كه بانگ مرغ سحر
همره ناله‏ ها و غوغا شد

دور آنجا كه غنچه گل سرخ
از نسيم سحرگهان وا شد

دور آنجا كه خرمن مهتاب
داخل بستر سهيلا شد

دور آنجا كه چشم عاشق مست
همره خنده شد فريبا شد

 

همه از دور بود اين اسرار
در كنار طبيعت بيدار

 

دورتر در كرانه دريا
موج ها روى موج غلتيده

بلبلك شب نخفته تا به سحر
بسكه از درد هجر ناليده

دست هاى لطيف باد بهار
زلف سنبل به هم بتابيده

عاشق بى قرار نيك نهاد
سر به بالين عشق خوابيده

 

همه خفتند مست و هم هشيار
در كنار طبيعت بيدار

 

كاروانى ز راه دور و دراز
زير مهتاب سيمگون آيد

ناله جاودانه فرهاد
از دلِ كوه بيستون آيد

شِبه شيرين به صد كرشمه و ناز
سوى عاشق ببين كه چون آيد

نزد معشوق نازپرور خود
عاشق بينوا زبون آيد

 

گوش كن، گوش نغمه دلدار
در كنار طبيعت بيدار

 

چشم نرگس گشوده شد يكبار
دشت و گلزار را تماشا كرد

غنچه خنديد و باز شد با ناز
بهر ما راز خلقت افشا كرد

از ازل چشم مست و مخمورش
دفتر عشق و مستى انشاكرد

مدتى ريخت خون ما، روزى
چون به رويش زديم حاشا كرد

 

همه بودند محو آن ديدار
در كنار طبيعت بيدار

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1566+