دیدم،چو،لبش،یاد،نمودم،شكّر،آشفته،و،خشمین،به،من،نداخت،نظر،گفتم،چه،خطا،رفت،كه،رنجیده،شدى،گفتا،كه،عوام،كى،شناسد،گوهر

از مجموعه شعر نقاش خیال

دیدم چو لبش یاد نمودم شكّر

آشفته و خشمین به من انداخت نظر

گفتم چه خطا رفت كه رنجیده شدى

گفتا كه عوام كى شناسد گوهر

زنده یاد فاطمه مهدی زاده

1499+