دیده،دریا،مهر،جور،حاشا،ایمن،غوغا

از مجموعه شعر نقاش خیال

هر دم از عشق رُخت شیدا منم
هر زمان در كوى تو رسوا منم

 

شمع جمعى و تمنّاى منى
آنكه از عشقت كند پروا منم

 

آنكه برباید دل از عالم توئى
آنكه سازد دیده را دریا منم

 

آنكه مهرم را كند حاشا توئى
آنكه جورت را كند حاشا منم

 

آنكه از دستش نیَم ایمن توئى
آنكه از دستت كند غوغا منم

زنده یاد فاطمه مهدی زاده(زهره)

1414+