راه،طی،پای،گنه،کارمن،گمشده،دره،راه،صواب،ناتوان،رانده،منتظر،رجعت،عهد،شبابم،ازاو

از مجموعه شعر نقاش خیال

آنكه دل از من ربود، مست و خرابم از او 
بى خبر و منتظر، در تب و تابم از او

 

برده دل و هوش و دین، از من و من در عوض
داده زكف طاقت و، راحت و خوابم از او

 

چند كند راه طى، پاى گنه كار من
گم شده درّه، راه صوابم از او

 

افتم و خیزم چرا، راه ندارم بجاى
یادِ لبش كرده ام، مستِ شرابم از او

 

گرچه منِ ناتوان، از همه جا رانده ام 
منتظرِ رجعتِ، عهدِ شبابم از او

 

گر بزنندم به سنگ، ور بكُشندم به تیر
ناخلفم گر دمى، روى بتابم از او

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

پای گنه کار

1349+