ز،حال،عاشق،خود،دورى،اى،گل،چرا،اینسان،به،خود،مغرورى،اى،گل،دواى،دردم،اى،دلبر،تو،دانى،مرا،دارى،بدین،رنجورى،اى،گل

از مجموعه شعر نقاش خیال

ز حال عاشق خود دورى اى گل
چرا اینسان به خود مغرورى اى گل

دواى دردم اى دلبر تو دانى
مرا دارى بدین رنجورى اى گل

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1236+