زگل،زیباترونیکوترآیددرگلستان،خارحافظ،مسلّم،یارب،هزیمت،سرپیكارحافظ

از مجموعه شعر نقاش خیال

دلم شیدا شد از اشعار حافظ
جهان زیبا شد از گفتار حافظ

 

لب شیرین ندارد اعتبارى
به پیش لعل شكّر بار حافظ

 

غم از دل پاك سازد جان ببخشد
همین گنجینه آثار حافظ

 

نباشد هیچكس همپایه او
ندارد هیچكس پندار حافظ

 

یقین شد سرّ حق بر وى هویدا
نداند جز خدا اسرار حافظ

 

وفادار است با شاخ نباتش
خوش آن یارى كه باشد یار حافظ

 

میان عرش اعلا جاى دارد
همیشه روح نیكوكار حافظ

 

ربوده قلب مشتاقان به شوخى
زدوده غم ز دل افكار حافظ

 

دلش روشن چو نور آفتاب است
که باشد شمع شام تار حافظ

 

دلانگیز است چون رؤیاى شیرین
نگارى کو بُود دلدار حافظ

 

زگل زیباتر و نیکوتر آید
که باشد در گلستان خار حافظ

 

مسلّم باَشَدش یا رب هزیمت
كه دارد او سر پیكار حافظ

 

صبا آمد زكوى او معطر
فداى خاك عنبربار حافظ

 

یقینش ساقى كوثر دهد جام
كه بوده باده نوشى كار حافظ

 

شده خاموش آتشخانه پارس
چو دیده كلك آتش بار حافظ

 

درون بحر دانش دُر یكتاست
فریبا طبع گوهر بار حافظ

 

شده خاموش آتشخانه پارس
چو دیده كلك آتش بار حافظ

 

درون بحر دانش دُر یكتاست
فریبا طبع گوهر بار حافظ

 

چو او را حافظ قرآن بدانند
بنازم دانش سرشار حافظ

 

لبش شیرین تر از شهد و نباتست
كه سازد بازگو اشعار حافظ

 

ضمیرش روشن و طبعش بلند است
كه دون طبعى نباشد كار حافظ

 

عتیقه گر نباشد از چه گردد
فزونتر هر زمان مقدار حافظ

 

لسان الغیب گفتند آفرین باد
به افكار و دل هشیار حافظ

 

مگر با فكر زهره شد هم آواز
همیشه خاطر بیدار حافظ

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1609+