سحر،پيكر،عاشق،بيقرارى،سوخت،شمع،اندوه،سوگوارى،سوخت،طاقت،صبر،شام،تار،فراق،صبح،وصل،وجودم،شرمسارى،سوخت،نا،اميد،آمال،آرزو،حسرت،جان،اشكبارى،سوخت

از مجموعه شعر نقاش خیال

سحر كه پيكر عاشق ز بيقرارى سوخت
چو ديد شمع، ازاندوه و سوگوارى سوخت

 

نبود طاقت و صبرم به شام تار فراق
به صبح وصل وجودم ز شرمسارى سوخت

 

چو نا اميد ز آمال و آرزو گشتم
دلم ز حسرت و جانم ز اشكبارى سوخت

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1247+