سرشك،ديده،اميد،رخِ،برگ،گل، ابروكمان،نهال،آرزوشاخه،بيد،غنچه،شيرين،دهان،گل،نازنيازرنگ،مهتاب،منبع،راز،نهان

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

بلاى جانى و جان جهانى
صفاى روحى و روح روانى

 

جهانسوز و دلافروز و دلارام
فريب و آفتى، شيرين زبانى

 

نسيم صبح و اميد دل من
درخشان مهرى و نامهربانى

 

گل و شمع و شراب و نشئه مى
به هر چه خوب در دنياست آنى

 

سرشك ديده و اميد جانى
رخِ چون برگ گل، ابرو كمانى

 

نهال آرزو و شاخه بيد
لبانت غنچه و شيرين دهانى

 

گل ناز و نياز و رنگ مهتاب
دو چشمت منبع راز نهانى

 

دلاويز و دل‏انگيز و نكو روى
چو اختر، گه نهان و گه عيانى

 

بهار و سنبل و درياى سيماب
بهشت و خنده و جان جهانى

 

اگر در كلبه ويران زهره
نمائى جلوه، عيش بى گمانى

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1420+