شب،روزم،غم،آه،دلم،غم،مگر،اندوده،اند،از،غم،گِل،من،كه،تا آخر،غم،و،از،اولم،غم

از مجموعه شعر نقاش خیال

غمم غم مونسم غم حاصلم غم

شب و روزم غم و آه دلم غم

مگر اندوده اند از غم گِل من

كه تا آخر غم و از اولم غم

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

 

1535+