ضربتی،زیباروزیباخو،خوبی،نشان،شهرتی،شهرت

از مجموعه شعر نقاش خیال

دلبرى دارم چو رشك جنّتى
نازنین یارى و شیرین لعبتی


خلوتى دارم به شبهاى دراز 

با رخ زیباش زیبا خلوتى


دوش دور از چشم مردم داشتم

با دو چشم مست او خوش صحبتى


از خدا خواهم شبى را تا سحر

از مى وصلش بنوشم شربتى


از ازل تیر نگاه دلكشش

زد به قلبم بى محابا ضربتى


یار زیبا روى و زیبا خوى من 

دارد از خوبى نشان و شهرتى


آن لب شیرین و گلگون را ببین

بوسه اش دارد فراوان لذّتى


زهره تا گنج غمش بر دل نهاد

گشته داراى منال و ثروتى

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

 

1275+