عمری،اندرطلبت،ملتمسم،كوى،وصال،مقصد،كاش،عمر،بُود،عمر،دگر،شايد،عمر،وصلت،برسم

از مجموعه شعر نقاش خیال


در آرزوى ديدن روى چو مهت
سهل است بُتا اگر شوم خاك رهت
شبنم چو بشست چهره گل به سحر
زد شانه نسيم صبح موى سيهت

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

عمرى شد و اندر طلبت ملتمسم
در كوى وصال تو به مقصد نرسم
كاش از پى عمر من بُود عمر دگر
شايد كه بدان عمر به وصلت برسم

 


روى تو چو خورشيد و كلام تو چو قند
بر عاشق خويش آه و زارى مپسند
از لعل عقيق تو دل ما خونين
بر زلف بنفشه ات دل ما پابند

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)