از مجموع شعر نقاش خیال

به هر لحظه ز عشقت یاد کردم
به هر جا از غمت فریاد کردم

شدم چون خسته از هجران رویت
ز دست هجر تو بیداد کردم

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)