كويت،برنجانى،جور،كنى،راحت،جانى،قهرنسبت،مسلّم،نظرپنهانى،خطا،توبه،ببخش،غمديده، ات،آسانى،خاطر،شادت،پشيمان،سياه،روشن،مهر،وجود،ارزانى،خداكندرقيب،ميانه،سپس،درددلم،منّور،كلبه،تابناكتر،زهره،درخشان

از مجموعه شعر نقاش خیال


نميروم ز سر كويت ار برنجانى

كه هر چه جور كنى باز راحت جانى


اگر چه قهر تو نسبت به من مسلّم شد
بدانمت كه نظر بامنست پنهانى


خطا چو رفت بگو تا ز بعد توبه كنم
ببخش بر من غمديده ات به آسانى


نداده‏ ام دل و جان جز به خاطر شادت
چرا از اينكه دلم برده ‏اى پشيمانى 


سياه گشته چو موى تو روز روشن من
بيا و مهر وجودت به ما كن ارزانى


خدا كند كه رقيب از ميانه برخيزد
سپس نشينى و درد دلم تو بنشانى


بيا شبى و منّور نماى كلبه من
كه تابناكتر از زهره درخشانى

 

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

 

1212+