مثنوی

از مجموعه شعر نقاش خیال

گوش كن ناله جانسوز مرا
بـنـِگـر رنــج شــب و روز مــرا

 

به خدا می رسد از هجر تو جان
به فلك می رسم از رنج زمان

 

عشق تو آتش و جان چون كاه است
بنگر این عشق چسان جانكاه است

 

دل به راه تو تبه خواهم كرد
روز چون موت سیه خواهم كرد

 

آرزوى دل هجران كش من
هم بهار من و هم آتش من

 

آتشى در دلم افروخته اى
تا كجا جان مرا سوخته اى

 

سوزش عشق چه خوش سوختنی ست
آتش عشق چه افروختنی ست

 

عاقبت تاب و توان خواهم داد
بر سر راه تو جان خواهم 

 

عشقم از گوهر جان پاكتر است
دل ز سوداى تو بى باكتر است

 

زهره دلشاد شود از نگهى
دلش آزاد شود از نگهى

زنده یادفاطمه مهدی زاده (زهره)

1402+