مطالب،ابر،بابا،طاهر

از مجموعه شعر نقاش خیال

به آن چشم سیاهت من اسیرم

 خیال روى تو نقش ضمیرم

نیَم لایق كه آئى در سرایم

       همى خواهم كه در راهت بمیرم

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1233+

ازمجموعه شعر نقاش خیال

هواى خوش زكوى دلبر آید

نواى خوش ز سوز دل بر آید

رواق دیده من خانه اوست

چو در بندم ز راه دیگر آید

رنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)


1405+