مونس،تنهائى،طى،صبر،شكيبائى،فراق،لب،نور،رُخت،باعث،بينائى

ازمجموعه شعر نقاش خیال

جان و تن من فداى جان و تن تو
جائى نبُود بجز دلم مسكن تو
افسوس كه آه من ندارد اثرى
در ديده مست و قلب چون آهن تو

_______________________________________________________________________________________________________

ديدم صنمى را كه لبش گلگون است
دل صبر و قرار از كَفَش بيرون است
گفتم لب لعلت به چه آلوده شده
خون دل ماست يا لبت ميگون است

_______________________________________________________________________________________________________

ياد تو بُود مونس تنهائى من
طى گشته دگر صبر و شكيبائى من
جانم به لب آمد ز فراق لب تو
اى نور رُخت باعث بينائى من

_______________________________________________________________________________________________________

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

 

1195+