نگاهت،مرهم،دلهای،ریش،مبدا،نوش،نیش،فریب،عقل،دین،فیبا،گرم،دلچسب،دلپسند،خوب،زیباست

از مجموعه شعر نقاش خیال

نگاهت شور دارد جلوه دارد
نگاهت ناز دارد عشوه دارد

 

نگاهت رهزن هر خاص و عام است
نگاهت مایه عیش مدام است

 

نگاهت مشعل دل بر فروزد
نگاهت خرمن هستى بسوزد

 

نگاهت مرهم دلهاى ریش است
نگاهت مبدأ هر نوش و نیش است

 

نگاه تو فریب عقل و دین است
نگاهت آنچنان و اینچنین است

 

نگاهت گرم و دلچسب و فریباست
نگاهت دلپسند و خوب و زیباست

 

نگاهت بر دل عاشق نشیند
ولیكن اشك عاشق را نبیند

 

نگاه تو زند آتش به جانم
نمی پرسد چرا سوزد روانم

 

نگاهت جلوه و شور تمام است
نگاهت عشوه و ناز مدام است

 

نگاهت عقل و هوش از من ربوده
نشان شادى از قلبم زدوده

 

نگاهت جان ببخشد جان بگیرد
دلم بهر نگاه تو بمیرد

 

نگاهت همچو دریاى شرابست
نگاهت با دل من در عتابست

 

نگاهت روشنى بخش روانست
نگاهت رهزن پیر و جوانست

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1644+