نگاهی،وفا،مسکین،فکنی،راز،دلداده،چشم،صبا،سوخته،دل،پیغامی

از مجموعه شعر نقاش خیال

لطف خود باز به من گر برسانى چه شود

 حال آشفته ما گر تو بدانى چه شود

 

گر شبى با من درمانده بى همدم و یار

 اندرین كلبه ویران گذرانى چه شود

 

گر نگاهى ز وفا بر منِ مسكین فكنى

 راز دلداده ز چشمش تو بخوانى چه شود

 

اى صبا! گر ز من سوخته دل پیغامى

 به دلارام نگارم برسانى چه شود

 

یا از آن گوهر یکدانه سر مستِ خراب

آوری بر من دلداده نشانی چه  شود

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1371+