هستي،حاصل،هستى،باعث،مادر،برتر،غير،خدا،منبع،نورصفائى،مادر،مملو،عفت،پاكى،گذشت،خالى،رنگ،ريائ،مادر،زير،پاى،جنّتِ،قدس،مادر،كاش،سايه،لطف،برسرم،ظلّ،همائ،ماد،شب،چشم،به،راه،تو،شايد،مادر

از مجموعه شعر نقاش خیال

هستيم حاصلى از هستى توست
باعث هستى مائى مادر

 

برتر از هرچه تويى، غير خدا
منبع نور و صفائى مادر

 

مملو از عفت و پاكى و گذشت
خالى از رنگ و ريائى مادر

 

زير پاى تو بود جنّتِ قدس
ما كجا و تو كجائى مادر

 

كاش از سايه لطف تو بُود
برسرم ظلّ همائى مادر

 

روز و شب چشم به راه تو بُود
شايد از راه بيائى مادر

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1348+