همه،دلبركان،خدا از،دلخواه،تر،ماهتاب،من،خورشيد،همان،زهره،ناهيد،رهرو،وادى،عشق،بلبل،بيدل،انجمن،عشق،باعث،خوشنامى،باعث،نيك،سرانجامى

از مجموعه شعر نقاش خیال

ازهمه دلبركان ماه ترى
به خدا از همه دلخواه ترى

ماهتاب من و خورشيد منى
تو همان زهره و ناهيد منى

رهرو وادى عشق تو منم
بلبل بيدل آن انجمنم

عشق من باعث خوشنامى توست
باعث نيك سرانجامى توست

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1218+