هواى،خوش،زكوى،دلبر،آید،نواى،خوش،ز،سوز،دل،برآید،رواق،دیده،من،خانه،اوست،چو،در،بندم،ز،راه،دیگر،آید

ازمجموعه شعر نقاش خیال

هواى خوش زكوى دلبر آید

نواى خوش ز سوز دل بر آید

رواق دیده من خانه اوست

چو در بندم ز راه دیگر آید