وصل،هجرمطلوب،،مطلوبتر،خوبتر،فتنه،حُسن،ثريا،فتنه،چشم،پرآشوبتر،سيم،وشان،مدام،ليك،محبوبتر،صورت،زيبا،غوغاگر،سيرت،صورت،ميوه،شیرین،ميوه،عشق،مرغوب

از مجموعه شعر نقاش خیال

وصل تو از هجر تو مطلوبتر
خوبترى خوبترى خوبتر

 

فتنه و حُسنت به ثريا رسيد
فتنه چشم تو پر آشوبتر

 

سيم وشانند به گِردَت مدام
ليك توئى از همه محبوبتر

 

صورت زيبات چه غوغاگر است
سيرتت از صورت تو خوبتر

 

ميوه عشق از همه شيرين‏تر است
ميوه حُسن از همه مرغوبتر

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1195+