چشمم،گريه،جلوه،باران،زياد،برد،جانم،بسوخت،شعله،سوزان،آه،خويش،پيوسته،ياددوست،بُود،همجوار،دل،روز،نيكبختى،شام،سياه،خويش،زهره،به،روز،بازپسين،در،ميان،خلق،شرمنده،حاصل،عمر،تباه،خويش

از مجموعه شعر نقاش خیال

مغموم و سر بزير شتابم به راه خويش
دم بر نياورم زدل رنج خواه خويش

 

سنگينى گناه به دوشم فشرده است
من غافلم ز سختى بار گناه خويش

 

جز حسرتى نمانده به عالم، پناه دل
كى مىرهم از اين دل حسرت پناه خويش

 

چشمم ز گريه، جلوه باران زياد برد
جانم بسوخت شعله سوزان آه خويش

 

پيوسته ياددوست بُود همجوار دل
در روز نيكبختى و شام سياه خويش

 

زهره به روز بازپسين در ميان خلق
شرمنده ز حاصل عمر تباه خويش

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1245+