کیست،دور،زمان،محرم،راز،من،تو،آگه،شام،دراز،من،تو،شمع،پروانه،عشق،جنون،معروف،دل،سوز،گداز،بلبل،ساز،نوا،راز،نیاز،من،و،تو،عمر،نبود،روزی،چند،بعد،مرگم،زمزمه،ساز

از مجموعه شعر نقاش خیال

كیست در دور زمان محرم راز من و تو؟

یا، كه آگه بود از شام دراز من و تو؟

 

شمع و پروانه كه در عشق و جنون معروفند

نه كه دارند به دل سوز و گداز من و تو

 

بلبلا ساز و نواى تو به جائى نرسد

گو كسى می شنود راز و نیاز من و تو

 

دل من رفت و به عمرم نبُود روزى چند

بعدِ مرگم كه بود زمزمه ساز من و تو؟

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1390+