گذشت،جرم،گناه،توبه،دوباره،‏،لب،پرتگاه،مرگ،نشسته،گرگ،اجل،قرارگاه،كمين،خجل،زروى،خدا،وزاولياء،بزرگان،چسان،مترصد،روزباز،پسين،لطف،عفو،خدا،گناه،زهره،فزونست،اميدوار،انتظارنشينم

از مجموعه شعر نقاش خیال

فلك بخاست به جور و زمانه خواست به كينم
كه از دو روزه دنيا به غير رنج نبينم

 

هزار سال اگر عمر از خداى بخواهم
منِ بلاكش دوران تمام عمر چنينم

 

دمى نشد كه به من بخت روى و يار سر آرد
هميشه بى كس و نالان و ناتوان و غمينم

 

گذشت عمر به جرم گناه و توبه نكردم
كه توبه گر بكنم از گنه دو باره همينم

 

ستاده ‏ام به لب پرتگاه مرگ، نبينى؟
نشسته گرگ اجل در قرارگاه كمينم

 

خجل زروى خدا و ز اولياء و بزرگان
منم، چسان مترصد به روز باز پسينم

 

چو لطف و عفو خدا از گناه زهره فزونست
اميدوار به عفوش به انتظار نشينم

زنده یاد فاطمه مهدی زاده(زهره)

1484+