گذشتی،گاه،بیگاه،بستر،نور،زهره،فتد،ماه،رویش،یاد،من،کن

از مجموعه شعر نقاش خیال

اى صبا! آنگه كه بگذشتى ز كویش یاد من كن
گر گره دادى به زلف مشكبویش یاد من كن

 

چون نوازش كردى اى باد، آن سر و روى نكو را
گر گرفتى بوسه از روى نكویش یاد من كن

 

چون به آزادى دمیدى بر در و بام نگارم
هر زمان گشتى توگرم گفتگویش یاد من كن

 

گر سحرگاهى گذار افتد ترا در باغ و بستان
چون میان گل شدى در جستجویش یاد من کن

 

با دو صد افسون چو شد پیدا نگار مهربانم
چون نشانیدى به نرمى گل به مویش یاد من كن

 

گر گذشتى گاه و بیگاه از كنار بستر او
نور زهره چون فتد بر ماه رویش یاد من كن

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1604+