زهجران،خسته،بیچاره،عالم،آفت،جان،دلم،او

از مجموعه شعر نقاش خیال

گلم تو گلبنم تو گلشنم تو

رفاه و راحت جان و تنم تو

چراغ روى تو نور دل من

امید و آرزوى باطنم تو

…………………………

گلم او همد مم او بلبلم او

دلم او دلبرم او حاصلم او

زهجران خسته و بیچاره اش من

به عالم آفت جان و دلم او

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1198+