حافظ

در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ       سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

_______________________________________________________

 شعری از مرحوم دکتر شریف رحمانی در مشاعره از دور با فاطمه مهدی زاده

     آسمان نام بزرگی را میار                         مهر و ماهت را نمی بینم قرار

 

    زهره و ناهید را زینت مکن                        اختر و پروین خود را واگذار

 

    جلوه مریخ و رنگ مشتری                        می ندارد مشتری در این دیار

 

    با زحل برگو به رخ گیرد نقاب                    خویشتن را بر کشد اندر کنار

 

    فخر نفروشد عطارد بر کسی                   انجمت دیگر نمی آید به کار

 

    آسمانا خیرگی از بهر چیست؟                   مردم از کید تو تاکی داغدار؟

 

    زهره من برتر از ناهید توست                   مهر و ماهت بنده اش با افتخار

 

     یک تن از سرگشتگانش مشتری             با فروغش اخترانت شرمسار

 

    زهره من زینت باغ و چمن                        زهره من روشنی چشم تار

 

    زهره تو بی سر و پا اختری                      زهره من زیب سرو جویبار

 

    گرتو را با زهره ات دلبستگی ست            من کنم بر زهره ام جان را نثار

 

    زهره من شاعری شیرین سخن               زهره من لعبتی سیمین عذار

 

    خاطرش صافی تر از هر آینه                     بر درش نبود نشانی از غبار

 

    زهره من گر بسازد نغمه ای                      لب فرو بندد کنار گل هزار

 

    از غم روی مهش ماه تو زرد                      پرتوش بنموده خورشید تو خوار

 

    خاطر پروین برایش بی شکیب                  چشم زهره در فراقش اشکبار

 

    زهره من چون گلی باشد که نیست         در کنارش زهر خند نیش خار

 

    تا بود در جان من نور رخش                      زهره ات را نیست نزدم اعتبار

 

    آسمانا بی جهت بر خود مبال                   زهره ات از زهره من شد نزار

 

    او همی تابد به جانم همچو مهر               مهر وی شد در دل من استوار

 

    در لطافت زهره من رشک گل                   نسترن بر حسرتش بر غم دچار

 

    گرم و مطبوع است و شیرین و ملیح         جمع اضدادش نگر ای هوشیار

 

    تا که از خورشید مه گیرد فروغ                  تا پدید آید همی لیل و نهار

 

    زهره باشد تابناک و با شکوه                    دشمنش باشد همیشه غصه دار

 

    بر دل (رحمانی) ای جان عزیز                   مهر و الطاف تو گردد بی شمار

 

    من ندیدم چون تو نورسته گلی                 من نمی گیرم به غیر از تو نگار

 

    با خیال وصل تو خرسند و شاد                  از غم هجران دل من داغدار

 

    زهره جان ایزد نگهبان تو باد                      تا دلم روشن کنی شب های تار

___________________________________________________________

1230+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.