تنها،جهان،دوست،نازنين،فريبا،نگاردل،افروزدلربا،سر،بنفشه،پريشان،خسته،آشنا،زيبانگارشيدادلكش،چشم،سياه،آرام،جان،آفت،صبرقرار

از مجموعه شعر نقاش خیال

تنها تو را به دور جهان دوست دارمى
تنها تو نازنين و فريبا و يارمى

 

تنها تو اى نگار دل افروز و دلربا
سرو و گل و بنفشه باغ بهارمى

 

اى آرزوى قلب پريشان و خسته ام
دير آشنايـت من و زيبا نگارمى

 

شيداى روى دلكش و چشم سياهتم
آرام جان و آفت صبر و قرارمى

 

شاخ اميد گلشن زيباى زندگى
پيوند روح و روشنى شام تارمى

 

تو آن گل شقايق خود روى طرْفِ جو
يا باغى از شكوفه زيبا كنارمى

 

دوشم به غمزه گفت كه اى زهره بعد از اين
تو صيد پاى بسته و تنها شكارمى

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1300+