جفا،وفا،همیشه،عمرجوانیست،زهرهبی،لطفی،یار،اشعارت،لطف،معانیست

از مجموعه شعر نقاش خیال

لب لعل تو آب زندگانیست
سراغ شهد را اینجا نشانیست

 

نصیب آنكه گشت آن چشمه نوش
نویدش زندگى جاودانیست

 

هر آنچ از زندگانى كرده ام سیر
در این دنیا غم بى همزبانیست

 

بُود كارم به راهت سر سپردن
ولى كار تو با ما سر گرانیست

 

گذر بر كشتگان تیر عشقت
كى آنان را به از این مژدگانیست

 

درون دفتر قلب خرابم
همیشه گنج عشقت بایگانیست

 

جفا اى بى وفا، كردن ندانى
همیشه رهزن عمر و جوانیست

 

مخور زهره غم بى لطفى یار
كه اشعارت پر از لطف و معانیست

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1596+