دلداده،لطف،برسانی،چه،شود،حال،آشفته،بدانی،شبی،درمانده،همدم،کلبه،ویران،گذرانی،چه،شود

از مجموعه شعر نقاش خیال

لطف خود باز به من گر برسانى چه شود

 حال آشفته ما گر تو بدانى چه شود

 

گر شبى با من درمانده بى همدم و یار

 اندرین كلبه ویران گذرانى چه شود

 

گر نگاهى ز وفا بر منِ مسكین فكنى

 راز دلداده ز چشمش تو بخوانى چه شود

 

اى صبا! گر ز من سوخته دل پیغامى

 به دلارام نگارم برسانى چه شود

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1371+