روى،توچو،خورشيد،كلام،قند،عاشق،خويش،آه،و،زارى،مپسند،لعل،عقيق،خونين،زلف،بنفشه،دل،پابند

از مجموعه شعر نقاش خیال

___________________________________________________

در آرزوى ديدن روى چو مهت
سهل است بُتا اگر شوم خاك رهت
شبنم چو بشست چهره گل به سحر
زد شانه نسيم صبح موى سيهت

__________________________________________________

عمرى شد و اندر طلبت ملتمسم
در كوى وصال تو به مقصد نرسم
كاش از پى عمر من بُود عمر دگر
شايد كه بدان عمر به وصلت برسم

 

___________________________________________________

روى تو چو خورشيد و كلامت همه قند
بر عاشق خويش آه و زارى مپسند
از لعل عقيق تو دل ما خونين
بر زلف بنفشه ات دل ما پابند

___________________________________________________

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1294+