زهره،سرشت،محنت،آفریدند

از مجموعه شعر نقاش خیال

 

زن از عشق و محبت آفریدند
زن از پاكى و عفت آفریدند

گمان بد مبر بر زن كه زن را
ز تقوى و ز عصمت آفریدند

گِل او را ز كوثر آب دادند
دل او را به جنّت آفریدند

خداوندان عشقش خلق كردند
دلش را پر عطوفت آفریدند

بهشت آرزویش نام دادند
زن از لطف و نجابت آفریدند

جهان بر حُسن رویش خیره كردند
برایش ناز و نعمت آفریدند

و لیكن زهره را چون خلق كردند
سرشتش را ز محنت آفریدند

 

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)