مونس،تنهائى،شعرمن،شاهدشيدائى،شعرمن،زبان،قلب،دفترگويائى،شعرمن،نغمه‏،كهنه،نوحالت،رويائى،شعرمن،كوى،برزن،منتشر،نغمه،رسوائى،من،شعرمن

از مجموعه شعر نقاش خیال

مونس تنهائى من، شعر من
شاهد شيدائى من، شعر من

 

سر به سر باشد زبان قلب من
دفتر گويائى من، شعر من

 

نغمه‏ هاى كهنه و نو مى ‏زند
حالت رويائى من، شعر من

 

گشته در هر كوى و برزن منتشر
نغمه رسوائى من، شعر من

 

اين سرود جان محزون منست
يادى از برنائى من، شعر من

 

قوّت قلب و صفاى روح من
همدم هرجائى من، شعر من

 

غوطه ور گشتم چو در درياى غم
مُنجى دريائى من، شعر من

 

همزبان در روز رنج و شام تار
مونس تنهائى من، شعر من

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1504+