ژرف،بحر،لعل،گهر،آسمانى،اختر،شعرياور،شاعران،ايرانى،افتخار،جهان،افسر،شعرجهان،شور،عشق،رويا،شراب،كهن،ساغر،شعر،روح،خيال،پرور،لطف،زيبایی،باور،شعر

از مجموعه شعر نقاش خیال

شهريار اى امير و سرور شعر
شهريار اى شه و پيمبر شعر

 

اختر آسمان فضل و ادب
آفتابى برون ز خاور شعر

 

همچو گنجينه ‏اى به كان سخن
همچو جانى كه هست در بر شعر

 

ژرف بحرى تو پر ز لعل و گهر
آسمانى تو پر ز اختر شعر

 

ياور شاعران ايرانى
افتخار جهان و افسر شعر

 

يك جهان شور و عشق و رويائى
چون شراب كهن به ساغر شعر

 

داده روح خيال پرور تو
لطف و زيبائيى به باور شعر

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1165+