بهار،آمد،دل،ما،را،جوان،كرد،نشاطى،در،زمين،و،آسمان،كرد،چه،نيروئى،به دشت،و،بر،دمن،داد،،چه،اهدائى،به،باغ،و،بوستان،كرد

از مجموعه شعر نقاش خیال

بهار آمد دل ما را جوان كرد
نشاطى در زمين و آسمان كرد

چه نيروئى به دشت و بر دمن داد
چه اهدائى به باغ و بوستان كرد

زنده یاد فاطمه مهدی زاده

1468+