کام،دلها،جز،سرابی،بیش،نیست،یک،دو روز عمر،خوابی،بیش،نیست،ناز،هیاهوی،شباب،غیر،شور،التهاب،بیش،در،فضای،بی،سر،انجام،جهان،برق،هستی،جز،شهابی،بیش،نیست،زلف،دلداری،که،جان،قربان،اوست،غیر،رمز،پیچ،و،تابی،بیش،نیست

چاپ نشده

کام دلها جز سرابی بیش نیست
یک دو روز عمر خوابی بیش نیست

 

این همه ناز و هیاهوی شباب
غیر شور و التهابی بیش نیست

 

در فضای بی سر انجام جهان
برق هستی جز شهابی بیش نیست

 

زلف دلداری که جان قربان اوست
غیر رمز و پیچ و تابی بیش نیست

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1516+